Stichting

Image De organisatie

Sinds oktober 2013 is Repair Café Den Haag een stichting. Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Karina Baarda – voorzitter

  • Sahin Seyyar – penningmeester

  • Esther Reilink – secretaris

  • Rob Jamin – algemeen bestuurslid

  • Jurgen Eijsink – algemeen bestuurslid

De Raad van Toezicht van de stichting Repair Café Den Haag bestaat uit Ineke van der Wel,  Chris Venema en Lennart van der Linde. De statuten (link) van de stichting kunt u downloaden en bekijken. Deze zijn i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangevuld met de WBTR-regels (link).

Image De organisatie
Image De organisatie

Doelstelling, beleidsplan en jaarrekening

Image De organisatie

De doelstelling van de Stichting Repair Café Den Haag is het organiseren van bijeenkomsten waarbij mensen kapotte goederen van thuis meenemen en onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren dan wel door de reparateurs laten repareren en waarbij mensen met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact worden gebracht. Ook het bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan de vrijwilligers behoort tot de doelstelling van de stichting.

De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Repair Café Den Haag:
De stichting werkt op vaste locaties in ieder stadsdeel. Het streven is 1x per 3 weken op zaterdag een Repair Café te organiseren. Naast deze zaterdagen worden Repair Cafés georganiseerd bij bijzondere gelegenheden, zoals een stedelijke duurzaamheidsdag. Er wordt ingezet op sociale binding; er is oog voor eenzamen, mensen worden uitgenodigd voor activiteiten in de wijk. De stichting verkent de mogelijkheden tot samenwerking met (praktijk)scholen om zo jongeren actief te laten participeren in RC Den Haag en zo ook hun instroommogelijkheden te verbeteren in diverse beroepsgroepen. De stichting bevordert de deskundigheid van reparateurs door het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel. De jaarrekening van het afgelopen jaar is hier te downloaden.

Het volledige beleidsplan en eerdere jaarrekeningen zijn per mail op te vragen via: repaircafe.denhaag@gmail.com

ANBI-status

De Stichting Repair Cafe Den Haag (RSIN: 853319984) is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal voordelig om de stichting te steunen.

Privacybeleid

Repair Cafe Den Haag gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij respecteren en beschermen de privacy conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WPB). Meer informatie over de WBP kun je vinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl.