Stichting Repair Café Den Haag heeft de ANBI status

ANBI-goedgekeurddoel mini

 

 

 

 

 

 

Repair Café Den Haag is vanaf 29 oktober j.l. een stichting. En heeft daarbij nu ook de ANBI-status. Wat betekent dat?

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst.

Wettelijke invulling van het begrip ANBI

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Enkele voorwaarden ANBI -status

  • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

Meer weten, een ANBI-status aanvragen of controleren of een instelling de ANBI-status heeft?

Ga naar www.belastingdienst.nl/giften

Voor instellingen zijn er met de Geefwet nog meer wijzigingen doorgevoerd.

  • Zo is met de Geefwet de winstdrempel vennootschapsbelasting versoepeld van €7.500,- naar €15.000,- per jaar, dan wel €75.000,- over het jaar zelf en de vier voorgaande jaren tezamen.
  • Het is voor ANBI’s die culturele instelling zijn mogelijk om te kiezen voor integrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting. Zo kan een stichting waarin een museum is ondergebracht een vermogen hebben dat gesplitst is in een onbelast niet ondernemingsgedeelte en een belast ondernemingsgedeelte. Bijvoorbeeld het museum enerzijds en de museumwinkel anderzijds.
  • De voorwaarden waaronder een herbestedingsreserve kan worden gevormd, worden versoepeld voor ANBI’s die culturele instelling zijn. Zij mogen hun winst voor belastingheffing reserveren in een bestedingsreserve. Deze gereserveerde winsten moeten dan binnen vijf jaar worden besteed.
  • Wanneer een vrijwilliger bij een goededoelenorganisatie werkt die in het bezit is van de ANBI-status ontvangt hij soms een vergoeding. Het gebeurt dat deze vrijwilliger vervolgens uit vrijgevigheid afziet van deze vergoeding. In feite doet hij daarmee een gift aan de betreffende organisatie. Onder bepaalde voorwaarden is deze gift aftrekbaar.

Zie voor meer informatie over onze organisatie: http://repaircafe.nl/denhaag/info/